نمایندگی های کاریا سیستم

مدیرعامل: خانم نیاز زاده 

شماره همراه: 09124303457 / شماره ثابت: 02191002669

وب سایت: systemhesabdari.ir

ایمیلinfo@systemhesabdari.ir

آدرس: پونک- اشرفی اصفهانی – گلزار یک (هفت لنگ) پلاک 3

مدیرعامل: آقای محمود لطفی

شماره همراه: 09124460153  / شماره ثابت:

وب سایت:

ایمیل: lotfipour.mahd@yahoo.com

آدرس: 

مدیرعامل: آقای سادات

شماره همراه: 09128692314 / شماره ثابت: 02166931417

وب سایت: www.ariahesabatrina.com

ایمیل: ariahesabatrina@gmail.com

آدرس: 

مدیرعامل: آقای قاسمی

شماره همراه: 09124463827 / شماره ثابت: 

وب سایت:

آدرس: ورامین

مدیرعامل: آقای قارسی

شماره همراه: 09300041141 / شماره ثابت: 

وب سایت:

ایمیل:

آدرس: 

مدیرعامل: آقای سلمانی

شماره همراه: 09120446172 /شماره ثابت: 

 

وب سایت:

آدرس: کرج

مدیرعامل: آقای احمدی

شماره همراه: 09169229414 /شماره ثابت: 

وب سایت:

ایمیل:

آدرس: اهواز

مدیرعامل: آقای ادیبی

شماره همراه: 09131452139 / شماره ثابت: 

وب سایت:

ایمیل:

آدرس: 

مدیرعامل: آقای قاسمی

شماره همراه: 09111301279/ شماره ثابت: 

وب سایت:

ایمیل:

آدرس: 

مدیرعامل: آقای پور فیض

شماره همراه: 09120183198 / شماره ثابت: 

وب سایت:

ایمیل:

آدرس: